Constituire comisii de specialitate consiliul local

1. Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,servicii şi comerţ, formată din consilierii:

 • Zorlescu Gheorghe
 • Iliescu Silviu-Gheorghe
 • Tonoiu Nicolae
 • Brabete Emilia
 • Văduva Gheorghe

2. Comisia nr.2 pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement, formată din consilierii:

 • Zărnescu Pavel
 • Udrea Petre
 • Mijată Dumitru

3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii:

 • Stanciu Gheorghe
 • Udrea Dumitru
 • Grămadă Gheorghe